آيا زنى كه رحم او (به وسيله عمل جراحى) از جاى بيرون آورده شده باشد، لازم است (مانند زنان طبيعى) عدّه نگه دارد؟

آيا زنى كه رحم او (به وسيله عمل جراحى) از جاى بيرون آورده شده باشد، لازم است (مانند زنان طبيعى) عدّه نگه دارد؟

آرى ايشان بايد عده نگه دارد; زيرا از ناحيه ى تعبدى (تعبد شرعى) بر او واجب است كه عده را حفظ كند.