با دخترى ازدواج نمودم و بعد از بيست سال فهميدم كه ايشان خواهر بنده بوده است. حكم ازدواج من با وى چيست؟

با دخترى ازدواج نمودم و بعد از بيست سال فهميدم كه ايشان خواهر بنده بوده است. حكم ازدواج من با وى چيست؟

ازدواج شما باطل است و رابطه ى شما رابطه ى شبهه است. هم چنين فرزندان شما كه ثمره ى اين ازدواج مى باشند فرزندان شبهه نام دارند و فرزندان زنا به شمار نمى آيند.