معناى «المحصنات المؤمنات» چيست؟

معناى «المحصنات المؤمنات» چيست؟

«المحصنات المؤمنات» همان زنان عفيف وپاكدامن اند. كلمه ى «محصن» بر شخص متأهل كه وسيله اى براى حفظ خود از گناه و حفظ پاكدامنى خود داشته باشد، اطلاق مى گردد.