اگر خروج از منزل با حق شرعى شوهر تعارض نداشته باشد، آيا بر زن واجب است كه در اين زمينه از شوهر خود اطاعت كند؟

اگر خروج از منزل با حق شرعى شوهر تعارض نداشته باشد، آيا بر زن واجب است كه در اين زمينه از شوهر خود اطاعت كند؟

در اين باره اطاعت از شوهر بر زن واجب نيست، هر چند كه احتياط مستحب التزام به امر و نهى شوهر است.