آيا براى زن جايز ا

آيا براى زن جايز است كه بدون اطلاع ولى يا شوهر خود به احزاب و جريانهاى اسلامى بپيوندد با اين كه مى داند اين كار او ممكن است به اختلاط يا حرف زدن با مردان بيگانه بينجامد؟ آيا بر زن واجب است كه شوهر خود را از اين كار مطلع كند؟ اگر براى انجام پاره اى وظايف تشكيلاتى از او بخواهند كه از خانه خارج شود، آيا در اين باره بايد از شوهر خود اجازه بگيرد؟ اگر شوهر با كار تشكيلاتى او موافق نباشد و او را از فعاليت هاى اسلامى باز دارد، زن چه كارى بايد انجام دهد؟

اين كار از حيث مبدأ هم چنان كه براى مرد جايز است، براى زن نيز جايز مى باشد. زيرا در فعاليت هاى اجتماعى و سياسى و كارهاى اقتصادى، شوهر يا پدر ولايتى ندارند و اگر حدود شرعى رعايت شود، سخن گفتن با بيگانگان يا اختلاط با آنها حرام نيست و اين كار با حق شوهر منافاتى ندارد.

ولى خروج بدون اجازه زن از خانه، جايز است اگر با حق استمتاع شوهر منافات نداشته باشد و زن بداند كه از لحاظ استمتاع، شوهر نيازى به او ندارد. ولى اگر با اين حق شوهر منافات داشته باشد بايد از شوهر خود اجازه بگيرد. مگر اينكه كار او فى نفسه يك واجب شرعى باشد. حتى اگر اين كار به عنوان ثانوى و به خاطر مصالح علياى اسلامى واجب شده باشد. ولى در اين صورت نيز زن بايد در مراعات وظايف خود دقت كافى به خرج دهد و از سلامت زندگى زناشويى خود محافظت به عمل آورد و از بعضى التزامهاى عملى تشكيلاتى خود بكاهد.