آيا كمونيست مسلمان كافر است؟

آيا كمونيست مسلمان كافر است؟

كمونيسم كفر و بى دينى است و فكر نمى كنم كه يكى از علماى بزرگوار ما خلاف اين نظر را داشته باشد. ولى كمونيست هاى مسلمان از نظر اعتقاد و شناخت نسبت به كمونيسم يكسان نيستند. ممكن است برخى از ايشان مسلمان باشند و با اين حال خود را به كمونيسم منتسب نمايند. چيزى كه مى خواهم بدانم اين است كه آيا بايد كمونيست هاى مسلمان را چون كافرانى بدانيم كه اسلام را انكار كرده اند يا اينكه آنان زنديق يا فاسق يا مسلمان هستند؟ آيا مى توانند با زنان مسلمان ازدواج كنند و همراه ما در يك ظرف بخورند و بياشامند؟

اگر پيوستن به كمونيسم از اعتقاد به ماركسيسم مبتنى بر الحاد فلسفى ناشى شده باشد و منجر به انديشه ها و احكام اديان شود، آنان كافر هستند و جايز نيست كه زنان مسلمان ازدواج كنند و نمى شود به پاكى آنان حكم كرد. زيرا كه كافر ملحد نجس است. فتواى فقها چنين است ولى به نجاست مطلق كافر حكم نمى كنيم. بنابراين خوردن و آشاميدن با آنها در يك ظرف جايز است.

ولى اگر اين پيوستن جنبه سياسى داشته باشد و اعتقاد دينى حفظ شده باشد و انكار اعتقادات دينى يا ضروريات دين مانند نماز و روزه و حرمت شرابخوارى و... ديده نشده باشد، آنان مسلمان هستند و از حقوق و وظايفى مانند مسلمانان ديگر برخوردار هستند.