در كشورى غير اسلامى بودم و نمى دانستم كه جهت قبله كدام است. به سمت جنوب نماز خواندم، آيا نمازم درست است؟ در چنين مواردى وظيفه ام چيست؟

در كشورى غير اسلامى بودم و نمى دانستم كه جهت قبله كدام است. به سمت جنوب نماز خواندم، آيا نمازم درست است؟ در چنين مواردى وظيفه ام چيست؟

اگر نماز بين شرق و غرب به جاى آورده شده باشد به نحوى كه مكلف احتمال ارجح دهد كه به سوى قبله نماز گزارده است، اين نماز درست است. زيرا در باب قبله اعتماد بر ظن حجّت است.