اگر در صحرا قرار داشتم و هوا غبارآلود بود و نتوانستم جهت شرق و غرب را تشخيص دهم يا شب بود، چگونه نماز بخوانم؟

اگر در صحرا قرار داشتم و هوا غبارآلود بود و نتوانستم جهت شرق و غرب را تشخيص دهم يا شب بود، چگونه نماز بخوانم؟

به هر طرف كه نماز بخوانى كفايت مى كند، هر چند كه احتياط مستحب اين است به هر چهار طرف يا به هر طرف كه قدرت داريد نماز بخوانيد.