از نظر پاك بودن و نجس بودن، مست كننده چه حكمى دارد؟

از نظر پاك بودن و نجس بودن، مست كننده چه حكمى دارد؟

از نظر ما، اقوى پاك بودن شراب و مست كننده هاى مايع يا جامد است. هر چند كه احتياط مستحب، پرهيز از مست كننده مايع است.