آيا بازى شطرنج جايز است؟

آيا بازى شطرنج جايز است؟

احتياط ترك آن است، هرچند كه براى جواز وجه نزديك ترى وجود دارد.