آيا بازى با آلات قمار، بدون اينكه شرط معينى وجود داشته باشد، جايز است؟

آيا بازى با آلات قمار، بدون اينكه شرط معينى وجود داشته باشد، جايز است؟

در فرض مذكور، حكم به حرام بودن آن مبناى احتياطى دارد، ولى حكم به جواز آن نيز وجه نزديكى دارد.