آیا تراشیدن ریش جایز است؟

آیا تراشیدن ریش جایز است؟

حكم به حرمت مبناى احتياطى دارد. هر چند كه اقوى خلاف آن است.