آن اضطرارى كه تراشيدن ريش را جايز مى سازد، كدام است؟

آن اضطرارى كه تراشيدن ريش را جايز مى سازد، كدام است؟

آن حالتى است كه ممكن است روى مصالح مكلف و وضعيت فردى و اجتماعى او تأثير بگذارد، به نحوى كه نتواند پيامدهاى آن را به صورت طبيعى تحمّل كند، از جمله مسخره كردن غيرمعمولى، بيم از ضرر در بعضى حالت هاى سياسى، هرچند كه براى جواز مطلقاً وجهى وجود دارد.