در گذشته پس از قرائت سوره حمد، آية الكرسى را مى خواندم. تا اينكه گفتند اين نماز باطل است. بعد از اين ديگر اين آيه را ن

در گذشته پس از قرائت سوره حمد، آية الكرسى را مى خواندم. تا اينكه گفتند اين نماز باطل است. بعد از اين ديگر اين آيه را نخواندم. نمازهايى كه اين چنين خوانده ام چه حكمى دارند؟ آيا اين نمازها را دوباره بخوانم؟ قابل توجه اين كه من قبلا نسبت به اين مسأله آگاهى نداشتم.

نماز شما إن شاءالله درست است. زيرا اگر انسان در چنين مسائلى كاملا ناآگاه باشد و بطور كلى از مسأله غفلت داشته باشد، نماز او درست است. ولى يك ملاحظه را بايد در نظر داشت و آن اين كه حكم به خواندن يك سوره كامل پس از خواندن حمد و اكتفا نكردن به يك آيه مبناى احتياطى دارد.