آيا گفتن آمين، پس از قرائت سوره فاتحه، موجب بطلان نماز مى شود؟

آيا گفتن آمين، پس از قرائت سوره فاتحه، موجب بطلان نماز مى شود؟

بنابر احتياط، گفتن عمدى آمين از مبطلات نماز است. هر چند كه درستى آن نيز وجهى دارد. خصوصاً اگر قصد نمازگزار دعا كردن باشد.