آيا دست دادن با زن غربى در شرايط اضطرارى جايز است؟ در شرايط عادى چطور؟

آيا دست دادن با زن غربى در شرايط اضطرارى جايز است؟ در شرايط عادى چطور؟

دست دادن با زن اجنبى مطلقاً جايز نيست، جز در شرايط شديداً اضطرارى. انسان مؤمن بايد در تشخيص اضطرار بسيار دقت كند كه اين مسأله او را به سمت تساهل در التزام دينى سوق ندهد. خداوند متعال مى فرمايد: «بل الانسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره»(قيامة/15-14).