فقها به ح

فقها به حرمت ورود و توقف فرد جنب در مسجد فتوا داده اند. آيا اين حكم شامل بقعه هاى ائمه معصومين(ع) يا امامزادگان و اصحاب آنها(رضوان الله عليهم) نيز مى شود؟

ظاهراً ورود جنب به مكانهاى مقدس شامل قبور پيامبران، ائمه و فرزندان و اصحاب آنها حرمت ندارد. ولى احتياط مستحب خوددارى جنب از ورود به بقعه هاى پيامبران و ائمه(ع) است.