آيا پوشيدن انگشترى يا دست بندى كه توجه ديگران را جلب نمى كند، جايز است؟

آيا پوشيدن انگشترى يا دست بندى كه توجه ديگران را جلب نمى كند، جايز است؟

از آيه شريفه «ولا يبدين زينتهنَّ إلا ما ظهر منها»(نور/21) اين طور استفاده مى كنيم كه استفاده از زيور آلات در اعضاى ظاهرى بدن جايز است. يعنى براى زن جايز است كه از انگشترى و مانند آن استفاده كند، البته به شرطى كه تحريك كننده نباشد.