آيا مرد مى تواند در آنِ واحد با اعتقاد به اين كه اين كار لذت بيشترى دارد، با همسران خود آميزش كند؟

آيا مرد مى تواند در آنِ واحد با اعتقاد به اين كه اين كار لذت بيشترى دارد، با همسران خود آميزش كند؟

اين كار به خودى خود حرام نيست ولى بعضى از علما در حرمت نگاه كردن زن به عورت زن ديگر، احتياطاتى دارند. در اين صورت طبق نظر اين دسته از علما اگر آميزش همزمان، مستلزم نگاه كردن زن به عورت ديگرى باشد اين كار جايز نيست. به نظر ما جواز نگاه كردن زن به عورت زن ديگر در حالت هاى اضطرارى مثل شهادت دادن، وارسى زنانگى، بستن لوله ها و... شامل اين مورد نمى شود. پس اگر آميزش همزمان مستلزم نگاه كردن زن به عورت ديگرى باشد بايد در اين كار جانب احتياط را رعايت كرد.

ما حتى در اصل مشروعيت چنين عملى احتياط مى كنيم; زيرا مبانى شرعى اين كار را نمى پذيرد. پس فرد مؤمن بايد در اين زمينه احتياط كند و از آن اجتناب بورزد.