آيا براى زن جايز است كه با استفاده از موى مصنوعى موى سر خود را از ديد بيگانگان پوشيده دارد؟

آيا براى زن جايز است كه با استفاده از موى مصنوعى موى سر خود را از ديد بيگانگان پوشيده دارد؟

از جهت پوشانندگى اين كار جايز است ولى ممكن است به عنوان ثانوى مثل آشكار كردن زينت يا خودآرايى حرام شود. پس جز در موارد اضطرارى يا سختى شديد يا ضرر اين كار حرام است.