27 - آيا موى مصنوعى كه موى اصلى را بپوشاند حكم پوشش شرعى مو را دارد؟

27 - آيا موى مصنوعى كه موى اصلى را بپوشاند حكم پوشش شرعى مو را دارد؟

موى مصنوعى ممكن است دو عنوان داشته باشد. يكى پوشاندن موى اصلى است كه از اين نظر حرمتى ندارد. زيرا هدف پوشاندن موى اصلى است و موى اصلى نيز با موى مصنوعى پوشانده شده است. اما عنوان دوم آن زينت و خودآرايى و تحريك است كه از اين ناحيه حرام مى باشد. در اين صورت زن اگر چه از نظر مادى، محجبه مى باشد وى از نظر معنوى محجبه نمى باشد زيرا منظور از حجاب مادّى تأمين حجاب معنوى است.

اما براى زنانى كه قوانين رسمى آنان را مجبور به ترك حجاب مى كند، ممكن است موى مصنوى شرعاً حلال باشد. در بعضى از كشور ظالم و كافر اتفاق افتاده است كه دختران دانشجو را مجبور كرده اند از حجاب استفاده نكنند. در اين صورت كه ممكن است گرفتار محروميت از تحصيل يا محروميت از مسائل حياتى شوند يا دشوارى هاى بغرنجى برايشان پيش آيد استفاده از موى مصنوعى برايشان جايز است. در اين حالت استفاده از موى مصنوعى براى رهايى از دشوارى و پرهيز از نماياندن موى اصلى است كه نماياندن آن جايز نمى باشد. بنابراين آشكار ساختن زينت در اين حالت براى رفع سختى شديد جايز است.