آيا جايز است كه زن براى شوهر خود برقصد؟ آيا رقصيدن زن در برابر زنان ديگر جايز است؟

آيا جايز است كه زن براى شوهر خود برقصد؟ آيا رقصيدن زن در برابر زنان ديگر جايز است؟

رقصيدن زن در برابر شوهر و ساير زنان جايز است. در مورد دوّم، رقصيدن نبايد به صورت عريان صورت گيرد كه باعث تحريك شهوت هاى حرام يا ضعيف كردن مناعت اخلاقى و معنوى مى شود.