فتوای معظم له پیرامون آدم ربایی های اخیر در عراق

علامه مرجع در پاسخ به نامه جمعی از مقلدان خود در مغرب پيرامون موضع شرعی در قبال اقدامات گروههای تكفيری فرمودند:

همواره نسبت به اين ذهنيتهای بسته كه می كوشند به كارهای خود رنگ دينی و مقابله با اشغالگری يا دولتهای غربی بدهند احساس خطر كرده ايم. اينان با دستاويز قرار دادن بهانه های واهی و با اين گمان كه اسلام اجازه چنين كارهايی را می دهد به اقدامات جنايتبار عليه برادران و هموطنان مسلمان و عرب خود می زنند.

از اين رو ربوده شدن دو برادر مغربی به دست گروههای تكفيری در عراق، اهانت به همان عناوين اسلامی است كه اينان برای نيل به اهداف خود كه هيچ سنخيتی با هدفهای اسلامی ندارند از آنها استفاده می كنند.

ربودن، بی حرمتی، گرفتن آزاديها و تحت فشار قرار دادن عزم و موضع گيری مردم و تلاش برای بهره برداری معنوی و مادی از اين امر برای رسيده به اهداف، جنايت بزرگی است كه اسلام آن را حرام كرده است و به كسانی كه چنين كارهايی را انجام دهند،علاوه بر مجازات دنيوي، شديدترين مجازاتهای اخروی را وعده داده است.

تأكيد می كيم كه آزادی يك امر درونی است و می تواند همه فشارهای بيرونی را تحمل كند. امام صادق(ع) می فرمايد:«إن الحر حرّ فی جميع احواله إن نابته نائبة صبر لها و إن تداكّت عليه المصائب لم تكسره و لم تقهره و إن استعبد و أسر و قهر؛ فرد آزاد در همه احوال خود آزاد است. اگر حزنی برای او پيش آيد صبر می كند و اگر مصائب بسيار بر او وارد شود او را نمی شكند و بر او مستولی نمی شود هر چند كه به بردگی گرفته شود، اسير شود و به زير سلطه گرفتار گردد.» از همه علمای كشورهای اسلامی می خواهم كه در قبال اين اقدامات كه خيانت به اسلام است و سيمای نورانی اسلام را در دنيا خدشه دار می سازد موضع روشن و صريحی اتخاذ كنند. اينان از اعتقادات و احكام و عناوين اسلامی به شيوه ای نادرست استفاده می كنند كه ممكن است حضور و گسترش مسالمت آميز اسلام در جهان را به تباهی بكشاند.

بنابراين هر گونه تعرض به دو فرد مغربی زندانی يا زندگی آنان شرعاً حرام است. خداوند به كسانی كه زنان و مردان مؤمن را مورد اذيت و آزار قرار دهند يا به ناحق مؤمنی را بكشند شديدترين عذابهای روز قيامت را وعده داده است. زيرا چنين كارهايی شرعی نبوده و جايز نيست و كشتن در اين حالت زشت ترين جنايتهاست. قرآن مجيد در اين باره خيلی روشن می فرمايد: «من قتل نفساً بغير نفس أو فساد فی الارض فكأنما قتل الناس جميعاً» كشتن در اين حالت مثل كشتن همه مردم است؛ زيرا هر كس بی گناهی را بكشد اين انگيزه ها در درون او وجود دارد كه همه بی گناهان و مردم را نيز بكشد.

ما از همه جهان اسلام كه بسياری وقتها قربانی اشغال و تروريسم هستند می خواهيم كه صدای اعتراض خود را عليه اشغال و تروريسم بلند كنند و هر دو را محكوم كنند و بر حفظ حرمت خون مسلمانان و بی گناهان صرف نظر از نوع وابستگی و هويت و تابعيتشان تأكيد كنند. زيرا خداوند از ما خواسته است كه منكر، اعم از منكر سياسی يا فرهنگی يا فكری يا خشونتی و مانند آن را تغيير دهيم و همين طور به ما دستور داده است كه برای تحقق اهداف خود در همه زمينه ها از ابزارهای مسالمت آميز استفاده كنيم.