* در برخى از مغازه ها تابلويى نصب شده كه: جنس فروخته شده پس گرفته و عوض نمى شود. آيا اين جمله الزام آور است و خيار مدت و عيب و... را ساقط مى كند؟

* در برخى از مغازه ها تابلويى نصب شده كه: جنس فروخته شده پس گرفته و عوض نمى شود. آيا اين جمله الزام آور است و خيار مدت و عيب و... را ساقط مى كند؟

* اين تابلو به منزله شرط ضمن عقد است كه خيارات را ساقط و خريد و فروش را لازم مى كند. اما اين در صورتى است كه مشترى آن تابلو را خوانده و نسبت به آن اطلاع داشته باشد. زيرا ممكن است مشترى متوجه آن نبوده و يا سواد خواندن نداشته باشد.