* در برخى اماكن، كالاهايى كه به وسيله گمرك مصادره شده، در معرض فروش قرار مى گيرد آيا خريد اين كالاها جايز است؟

* در برخى اماكن، كالاهايى كه به وسيله گمرك مصادره شده، در معرض فروش قرار مى گيرد آيا خريد اين كالاها جايز است؟

* خريد اين كالاها در صورتى كه رضايت مالك يا اعراض وى محرز نشده باشد جايز نيست. اگر صاحبان كالاها شناخته شده باشند و يا شناختشان ممكن باشد و آنها اجازه دهند و يا اعراض آنها احراز شوند، خريد اين كالاها جايز است. اما اگر صاحبان كالاها مجهول بودند، حكم اين كالاها حكم مجهول المالك است كه حاكم شرع مى تواند در آن تصرف كند.