* آيا كسى كه امكان ضمانت افراد نزد بانك ها را دارد مى تواند در مقابل ضمانت، از فرد ضمانت شده يا از بانك، مزد بگيرد؟

* آيا كسى كه امكان ضمانت افراد نزد بانك ها را دارد مى تواند در مقابل ضمانت، از فرد ضمانت شده يا از بانك، مزد بگيرد؟

* جايز است. زيرا ضمانت عملى است كه اگر تبرعى و داوطلبانه نباشد، فرد را مستحق اجرت مى كند.