* آيا خريدن گوشت از بازار منطقه اى كه غالب مردم آن مسلمان و اقليتى مسيحى اند، بدون دقت و تحقيق جايز است؟

* آيا خريدن گوشت از بازار منطقه اى كه غالب مردم آن مسلمان و اقليتى مسيحى اند، بدون دقت و تحقيق جايز است؟

* بعيد نيست كه بازار مسلمانان خود نشانه پاك بودن گوشت حيوانات ذبح شده اى باشد كه در آن عرضه مى شود، اگرچه اقليتى غير مسلمان هم در آن منطقه زندگى كنند.