* برخى از مستأجرها در مقابل ترك خانه يا محل اجاره شده، از صاحب آن درخواست مبلغى پول مى كنند. آيا اين كار صحيح است؟

* برخى از مستأجرها در مقابل ترك خانه يا محل اجاره شده، از صاحب آن درخواست مبلغى پول مى كنند. آيا اين كار صحيح است؟

* اگر به موجب شرط و قرارداد، حق ماندن را داشته باشد، در عوض بخشيدن اين حق، مى تواند مالى دريافت كند.