* برخى افراد محله اى را اجاره مى كنند تا در آن سرمايه گذارى كنند و در زمان گردش و تفريح آن را اجاره دهند. آيا اين اجاره دوم صحيح است؟

* برخى افراد محله اى را اجاره مى كنند تا در آن سرمايه گذارى كنند و در زمان گردش و تفريح آن را اجاره دهند. آيا اين اجاره دوم صحيح است؟

* اجاره دوم از آن رو كه داخل در اجاره اول است و در اجاره اول هم لحاظ شده كه مستأجر آن مكان را به مسافران و گردشگران اجاره دهد، صحيح است.