* اگر قرارداد فسخ شود و معامله به هم بخورد، آيا مبلغى را كه دلاّل بابت دلاّلى گرفته، بايد برگرداند؟

* اگر قرارداد فسخ شود و معامله به هم بخورد، آيا مبلغى را كه دلاّل بابت دلاّلى گرفته، بايد برگرداند؟

* نبايد برگرداند. زيرا او با دلاّلى خود و انجام خريد و فروش به وظيفه اش عمل كرده و مستحق مبلغ مذكور است. اين كه بعداً چه پيش آيد به او مربوط نيست. زيرا حوادث بعدى در مورد معامله با او شرط نشده است.