* اگر مستأجر پيش از سكون

* اگر مستأجر پيش از سكونت،مبلغى را جهت تعمير خانه هزينه كرده باشد، در صورتى كه قرارداد اجاره به هم بخورد،آيا مى تواندمبلغى را كه صرف تعمير كرده، از صاحب خانه طلب كند؟

* نمى تواند. مگر آن كه به تقاضاى صاحب خانه و به حساب او، خانه را تعمير كرده باشد.