آيا ولايت فقيه، مسأله‏اي اعتقادي يا از جمله مسائل فقهي است؟ و آيا واجب است که از نظرات مرجع تقليد، در اين مسائل پيروي نمود؟

آيا ولايت فقيه، مسأله‏اي اعتقادي يا از جمله مسائل فقهي است؟ و آيا واجب است که از نظرات مرجع تقليد، در اين مسائل پيروي نمود؟

ولايت، از جمله مسائل فقهي است که يک شخص مقلد، بايد در مسائل آن از مرجع تقليد خود پيروي کند. اينکه گفته مي‏شود ولايت فقيه، مسأله‏اي اعتقادي است، نظري است که دليل شرعي قوي ندارد، بلکه از جمله مسائل اعتقادي هم نيست؛ و اينکه اين مسأله از جمله مسائل متفرع از مسأله امامت است، آن را مسأله‏اي اعتقادي به معناي مصطلح آن، قرار نمي‏دهد.