آيا ميان حاکم شرع و ولي فقيه، تفاوتي وجود دارد؟

آيا ميان حاکم شرع و ولي فقيه، تفاوتي وجود دارد؟

اين دو عنوان، مترادفند، ولي لفظ دوم، پس از اينکه فقيه در جمهوري اسلامي ايران، حاکم شد، بيشتر مورد استفاده قرار گرفت.