مقصود از مفهوم «بسط يد ولي فقيه» چيست؟ و در چه زماني تحقق پيدا مي‏کند؟ و آيا اين مسأله شرطي در تحقق ولايت فقيه، است؟

مقصود از مفهوم «بسط يد ولي فقيه» چيست؟ و در چه زماني تحقق پيدا مي‏کند؟ و آيا اين مسأله شرطي در تحقق ولايت فقيه، است؟

بسط يد، کنايه از قدرت، برحکم و اداره امور عمومي جامعه، چه جزئي ويا کلي است وهر وقت که فقيه بتواند عهده دار اين امر گردد و زمام امور را بدست گيرد، به همان اندازه که ممکن است مي‏تواند اين کار را انجام دهد، البته بايد شرايط بيروني متعددي را، با توجه به طبيعت جامعه اسلامي که در آن زندگي مي‏کنند، رعايت کنند.