تفاوت ولي فقيه و فقيه، در چيست؟

تفاوت ولي فقيه و فقيه، در چيست؟

فقيه، شخصي آگاه به احکام شرعي از ادله تفصيلي آن است؛ و ولي فقيه، هم کسي است که به اجرا در آوردن اين امور را بعهده مي‏گيرد، بگونه‏اي که زمامدار سلطه فعلي، باشد.