نظر شما در مورد تعدد ولي فقيه، چيست؟

نظر شما در مورد تعدد ولي فقيه، چيست؟

دليلي بر منع تعدد فقهايي که متولي امور عمومي مسلمين در کشورهاي اسلامي باشند، وجود ندارد. بله، اگر اين امر با مصلحت علياي مسلمين ونظم بخشيدن به مسائل‏شان منافات داشته باشد، بايد به آنچه که مصالح را بر آورده مي‏سازد، عمل شود.