نظر شما در مورد مشارکت زنان مجتهده، در مسأله تعيين ولي فقيه چيست؟

نظر شما در مورد مشارکت زنان مجتهده، در مسأله تعيين ولي فقيه چيست؟

مانعي در شرکت آنها در چنين فرايندي وجود ندارد؛ بلکه امري راجح است.