آيا مکلفي که از مرجعي غير از ولي فقيه تقليد مي‏کند، ملزم است که براساس نظر ولي فقيه عمل‏کند؟

آيا مکلفي که از مرجعي غير از ولي فقيه تقليد مي‏کند، ملزم است که براساس نظر ولي فقيه عمل‏کند؟

مکلف، ملزم است که به نظر مرجع جامع الشرايط، عمل‏کند. در صورتي که مرجعي که از او تقليد مي‏کند قائل به ولايت فقيه باشد، بايد اوامر ولي فقيه را اطاعت کند؛ اين با علم به اين است که، علما متفق القول به اينکه فقيه، داراي ولايت است، معتقدند، ولي آنان در حدود چنين ولايتي وبرخي از امور آن، اختلاف نظر دارند.