حاکم شرعي در زمان کنوني ما چه کسي است؟

حاکم شرعي در زمان کنوني ما چه کسي است؟

حاکم شرعي، هر مجتهدي است که جامع الشرايط باشد، اين مجتهد، اگر حاکميتي در اختيارش باشد، حکومت او فعلي است، و اگر نداشته باشد، حکومت او شأني است.