آيا مذي پاک‏است؟ اين با وجود اينکه از نظر علمي ثابت شده‏است که مقدار بسيار کمي از اجزاي مني (تقريبا به نسبت 2%) در آن وجود دارد؟

آيا مذي پاک‏است؟ اين با وجود اينکه از نظر علمي ثابت شده‏است که مقدار بسيار کمي از اجزاي مني (تقريبا به نسبت 2%) در آن وجود دارد؟

مذي پاک ‏است، ولو مقدار کمي مني در آن باشد. چنان چه در سؤال، اين مسأله را ذکر کرده است، زيرا مذي چيزي غير از مني است، و نيز اينکه دليل شرعي بر پاک بودن آن دلالت دارد؛ و پس از خروج آن واجب نيست که مکلف وضو بگيرد يا غسل کند.