اگر مكلّف در وضع برخى موجودات دريايى فلس دار شك كند، خوردن آن چه حكمى دارد؟

اگر مكلّف در وضع برخى موجودات دريايى فلس دار شك كند، خوردن آن چه حكمى دارد؟

اگر اين موجودات دريايى از جمله ى ماهى ها باشند; ولى انسان شك داشته باشد كه فلس دارد يا ندارد، بنابر احتياط واجب بايد از خوردن آن ها خوددارى كند; همان گونه كه اگر در ماهى بودن آن شك كند واجب است از خوردن آن خوددارى نمايد.