نوشيدن آن چه در اصطلاح «ماءالشعير» ناميده مى شود و «الكل» ندارد، چيست؟

نوشيدن آن چه در اصطلاح «ماءالشعير» ناميده مى شود و «الكل» ندارد، چيست؟

اگر «الكل» نداشته باشد، نوشيدن آن جايز است و اشكال ندارد.