آيا مى توانم از گوشت سربريده شده توسط اهل كتاب استفاده نمايم؟

آيا مى توانم از گوشت سربريده شده توسط اهل كتاب استفاده نمايم؟

خوردن از گوشت حيوانى كه هنگام سربريدن نام خداوند بر آن ذكر نشده است جايز نيست. و با وجود بردن نام خداوند نيز احتياط واجب آن است كه از گوشت سربريده شده توسط اهل كتاب اجتناب كرد.