چهارشنبه ۶ فروردین ۱۳۹۹ هـ اول ماه شعبان است

دفتر شرعی مؤسسه علامه مرجع سید محمد حسین فضل الله(ره) در مورد آغاز ماه شعبان ۱۴۴۱هـ بیانیه ای صادر کرد. در بیانیه دفتر شرعی مؤسسه آمده است:

چهارشنبه ۶ فروردین ۱۳۹۹ هـ اول ماه شعبان است

 

دفتر شرعی مؤسسه علامه مرجع سید محمد حسین فضل الله(ره) در مورد آغاز ماه شعبان ۱۴۴۱هـ بیانیه ای صادر کرد. در بیانیه دفتر شرعی مؤسسه آمده است:

هلال ماه شعبان ۱۴۴۱هـ (اقتران مرکزی) در روز سه شنبه ۵ فروردین ۱۳۹۹هـ ساعت ۰۹:۲۸ صبح به وقت بین المللی یعنی ساعت ۱۱:۲۸ ظهر به وقت تابستانی شهر بیروت متولد می شود.

همان طور که در تصویر بالا مشاهده می شود، رؤیت در عصر سه شنبه (شب چهارشنبه) در برخی از مناطق غربی جهان مانند آمریکای جنوبی و مرکزی و با چشم مسلح ممکن است و ما بخشی از شب را با این مناطق مشترک هستیم. یعنی مناطقی که به رنگ سورمه ای هستند. در عصر روز چهارشنبه (شب پنجشنبه) همان طور که در نقشه به رنگ سبز مشخص شده است و به شرطی که هوا صاف باشد، در مناطقی که به رنگ صورتی مشخص شده است، هلال با چشم غیرمسلح و به آسانی دیده می شود یا در مناطقی که به رنگ سورمه ای مشخص شده است، با چشم مسلح دیده می شود. از این رو روز چهارشنبه ۶ فروردین ۱۳۹۹هـ اول ماه شعبان المعظم ۱۴۴۱هـ است و ماه رجب ناقص است. اما در مناطقی که بخشی از شب را با مناطق رؤیت مشترک نیستند، روز پنجشنبه ۷ فروردین ۱۳۹۹ هـ اول ماه شعبان است. و این طبق مبنای فقهی علامه مرجع سید محمد حسین فضل الله(ره) است که معتقد است اگر رؤیت هلال در هر منطقه ای از جهان ممکن باشد، به شرطی که بخشی از شب را با آن اشتراک داشته باشیم، ماه آغاز شده است و فرقی میان رؤیت با چشم غیرمسلح و مسلح نیست.

از خداوند متعال می خواهیم که این ماه را ماه عبادت و طاعت مقبول قرار دهد و گشایش همه ما را در این ماه قرار دهد. به درستی که او مهربان ترین مهربانان است.

دفتر شرعی مؤسسه علامه مرجع سید محمد حسین فضل الله(ره)

بیروت؛ ۲۴ رجب ۱۴۴۱هـ برابر با ۱۹/۳/۲۰۲۰ م