تا زمانی که نظام طایفه‌ای بر کشور حاکم باشد، انتخابات تغییری ایجاد نخواهد کرد

علامه سید علی فضل الله تأکید داشت: تحولات اساسی که در لبنان منتظرش هستیم نه در تحولات سیاسی و انتخاباتی بلکه در تغییر ذهنیت رهبران و مردم است.

تا زمانی که نظام طایفه‌ای بر کشور حاکم باشد، انتخابات تغییری ایجاد نخواهد کرد

 

علامه سید علی فضل الله تأکید داشت: تحولات اساسی که در لبنان منتظرش هستیم نه در تحولات سیاسی و انتخاباتی بلکه در تغییر ذهنیت رهبران و مردم است.

 

شاید بسیاری از کسانی که در لبنان احساس مسئولیت می‌کنند، تصور کنند که تحولات آینده از جمله موعد انتخابات، عنوان تغییر به سوی بهتر شدن داشته باشد. اما نظر ما این است که این تصور بیش از این که رنگ واقعیت داشته باشد، از جمله آرزوها و رؤیاهاست؛ زیرا اگر انتخابات در زمان خود هم برگزار شود، شاید دستاورد آن برخی تحولات سطحی باشد؛ ولی از حیث محتوا تأثیری نخواهد داشت. این تغییر شاید به برخی نام‌ها و اسامی محدود شود و جریان‌های سیاسی حاکم بر روند کلی لبنان، جدای از برخی تعدیلات غیر مؤثر، قدرت و تأثیرگذاری خود را حفظ خواهند کرد.

ما می‌دانیم شاید این حرف بسیاری را مأیوس کند، به ویژه آن کسانی که امیدوارند از خاکستر فساد و فشل اداری و سیاسی، لبنان جدیدی ظهور کند. ولی نظام سیاسی حاکم بر کشور که روزنه‌های امید را می‌بندد از یک سو و جریان‌های سیاسی بهره‌مند از این نظام که از آن در راستای منافع خود استفاده می‌کنند، از سوی دیگر، راه را بر هرگونه تغییر بسته‌اند.

از این رو ما این تحولاتی را که خیلی‌ها بدان چشم دوخته‌اند، تحولات و فرصت‌های تغییر ریشه‌ای و تحقق بخش آرمان و آرزوهای مردم لبنان نمی‌دانیم و معتقدیم که به امید این تحولات نمی‌شود آسوده و بی‌خیال خوابید و فشارهای خارجی دوام‌داری برای ایجاد تغییرات واقعی وجود نخواهد داشت. گذشته از این دیگران نیز به تغییری در راستای منافع، اهداف و نفوذشان در لبنان و منطقه چشم دوخته‌اند.

ما معتقدیم تحول اساسی که لبنانی‌ها می‌توانند منتظرش باشند و از طریق آن تغییر واقعی روی دهد، لحظه‌ای است که در آن تغییرات ذهنی در سطح رهبری و مردم روی دهد. یعنی آن‌هایی که در مصادر امور هستند، کشور را گاو شیری منافع خود ندانند و مردم نیز به دور از حساب‌های طایفه‌ای، حزبی و ... از مطالبه و پیگیری دست برندارند. در این صورت این ذهنیت تغییر خواهد کرد و ما به لبنان جدیدی چشم خواهیم دوخت. در غیر این صورت حتی اگر آمال و آرزوهای بزرگی داشته باشیم، در وضعیت انتظار به سر خواهیم برد. لازم است که مردم این مطلب را خوب درک کنند و برای تغییر دادن وضعیت دشواری که بحران‌ها به صورت ترسناکی فراروی ما درست کرده‌اند، تلاش جدی به خرج دهند.

بیروت؛ 24 رجب 1443 هـ برابر با 23/02/2022