بیانیه دفتر شرعی درباره تعیین اول ذی الحجة سال 1443

هلال ماه ذی الحجة الحرام 1443(اقتران مرکزی) در روز چهارشنبه 8 تیر 1401 ساعت 02:52 به وقت جهانی و 05:52 به وقت تابستانی بیروت است.

بسم الله الرحمن الرحیم

بیانیه دفتر شرعی مؤسسه علامه مرجع سید محمدحسین فضل الله(ره)

درباره تعیین اول ذی الحجة سال 1443

 

هلال ماه ذی الحجة الحرام 1443(اقتران مرکزی) در روز چهارشنبه 8 تیر 1401 ساعت 02:52 به وقت جهانی و 05:52 به وقت تابستانی بیروت است.

 

همان طور که در تصویر اول دیده می شود، رؤیت با چشم غیرمسلح و مسلح در عصر روز چهارشنبه(شب پنجشنبه) در تعدادی از مناطق جهان که بخشی از شب را با آنها اشتراک داریم، ممکن است؛ از این رو روز پنجشنبه 9 تیر 1401، روز اول ماه ذی الحجة الحرام 1443 و روز شنبه 18 تیر 1401 روز عید قربان است و در این باره میان مناطق شرقی و غربی تفاوتی وجود ندارد.

این طبق مبنای فقهی علامه مرجع سید محمدحسین فضل الله(ره) است که معتقد است اگر رؤیت هلال در هر منطقه از جهان ممکن باشد، به شرطی که بخشی از شب را با آن اشتراک داشته باشیم، ماه آغاز شده است و دیدن با چشم غیرمسلح و چشم مسلح تفاوتی ندارد.

از خداوند متعال می خواهم که به حاجیان و عمره گزاران توفیق دهد و اعمالشان را قبول فرماید و عید قربان را آکنده گشایش، عزت و کرامت برای امت اسلامی مبارک و بامیمنت قرار دهد که او عزیز کریم است.

دفتر شرعی مؤسسه علامه مرجع سید محمدحسین فضل الله(ره)

بیروت؛ 27 ذی القعدة 1443 برابر با 6 تیر 1401 و 27/06/2022